Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Vít Vodička IČ 09738568 se sídlem Návrší 281, Janovice, 595 01 Velká Bíteš,  zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném ve Velkém Meziříčí (dále jen: „správce“).
 2.  Kontaktní údaje správce jsou:
 • adresa: Návrší 281, Janovice, 595 01 Velká Bíteš
 • e-mail: info@makeweb.cz
 • telefon: +420722410458

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky:
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo

      2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

      1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

      2.Účelem zpracování osobních údajů je:

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt případně IČ, DIČ), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
  • plnění právních povinností vůči státu.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

      2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující marketingové služby (Google Analytics, Hotjar),
  • zajišťující služby provozování webu (Onebit) a další služby v souvislosti s provozováním webu (WordPress).
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

 • Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

     2.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních               údajů, případně se obrátit na soud.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28.3.2021

Cookies

 • Tyto internetové stránky jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“).

Co jsou soubory cookies?

 • Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené internetové stránky pamatují Vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Druhy souborů cookies

 • Nezbytně nutné: jsou nezbytné k funkci stránek. Bez těchto zásadních cookies nelze používat některé části internetových stránek.
 • Výkonnostní: umožňují internetové stránce uložit uživatelské preference, jako například jazykové nastavení.
 • Funkční: shromažďují informace o chování uživatele. Všechna nashromážděná data jsou anonymní.
 • Cílené a reklamní cookies: používají se pro znázornění reklamy, která je relevantní pro uživatele a jejich zájmy.

Cookies, které používáme

 1. Nezbytně nutné
 2. Cílené a reklamní cookies
  1. Google Analytics
  2. Hotjar

Jak Cookies vymazat?

Pokud chcete vymazat cookies, které o vás webové stránky nashromáždily: